Logo Limsolar

Limsolar

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | definities

Limsolar B.V.: gevestigd aan Jelle Zijlstraweg 160, 1689 ZX Zwaag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvKnummer 86584081.

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Limsolar een overeenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten.

Consument: een klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: Limsolar en de klant gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan Limsolar zich jegens de klant heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verrichten van installatiewerkzaamheden.

Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Limsolar te leveren en/of te installeren, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en batterijen.

Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Limsolar uit te voeren installatiewerkzaamheden.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per email of enige andere wijze van communicatie die in het maatschappelijk verkeer hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 | Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van Limsolar.

De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en
schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Vernie
tiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

Elk aanbod van Limsolar in zijn offertes zijn vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Limsolar kan na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door Limsolar worden herroepen.

Aan een aanbod van Limsolar dat een kennelijke f
out of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Limsolar dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de klant geen rechten ontlenen. De klant kan tevens geen rechten ontlenen aan de prijzen vermeld in een aanbod van Limsolar, prijswijzigingen kunnen ook na de aanvaarding van een aanbod plaatsvinden. Indien Limsolar een prijswijziging doorvoert nadat het aanbod door de klant is aanvaard, mag de offerte door de klant worden herroepen. Een aanbod van Limsolar kan na de aanvaarding daarvan nog door Limsolar worden herroepen.


De door Limsolar te verrichten schouw ten aanzien van te leveren zonnepanelen
, ongeacht of deze op afstand dan wel op locatie wordt uitgevoerd, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. De klant is er vóór het aangaan van de overeenkomst zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken of het draagvermogen van de (dak)constructie geschikt is voor de producten en de eventuele verrichting van installatiewerkzaamheden.


Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van Limsolar op de daartoe
door Limsolar aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van Limsolar, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Limsolar anders aangeeft.


Ten aanzien van door Limsolar te verrichten installatiewerkzaamheden met betrekki
ng tot zonnepanelen dient de klant eigenaar te zijn van het pand waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Limsolar is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de klant geen eigenaar is van het pand, tenzij de eigenaar van het pand uitdrukkelijk en schriftelijk aan Limsolar verklaart dat hij instemt met de uitvoering van de overeenkomst. In geval zodanige ontbinding plaatsvindt, is de klant aansprakelijk voor de schade die Limsolar ten gevolge van de ontbinding lijdt.


Indien de klant de ov
ereenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4 | Inhoud en omvang van de overeenkomst

De overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en schriftelijk, zoals in de door de klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. Limsolar is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven.

Artikel 5 | geen recht van ontbinding

De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat volgens specificaties van de consument te vervaardigen zaken onderdeel uitmaken van de levering. Op grond van artikel 6:230p onder f, sub 1 van het Burgerlijk Wetboek is het recht van ontbinding daarom uitgesloten.

Artikel 6 | termijnen

Limsolar spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings en/of (op)leveringstermijnen na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, nietfatale termijnen. Het verzuim van Limsolar treedt niet eerder in dan nadat de klant Limsolar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Limsolar na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

Indien Limsolar voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te
verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Limsolar gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.


Verzuim van Limsolar bied
t de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.


In geval uitvoering of afronding van de overeenkomst, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt op
de daartoe overeengekomen datum, dan maakt de klant geen aanspraak op compensatie met betrekking tot eventueel verlies van opbrengst in verband met het gebruik van de producten.

Artikel 7 | verplichtingen van de klant in het algemeen

De klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Limsolar aangewezen wijze, aan Limsolar te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan Limsolar verstrekte informatie. Limsolar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door
de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.


Voorts dient de klant Limsolar steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst ve
reiste medewerking te verlenen. De klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De klant is bovendien gehouden Limsolar zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de
overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 | uitvoering van installatiewerkzaamheden

De klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de installatiewerkzaamheden. Voorts dient de klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Installatiewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en de installatiewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door Limsolar tewerkgestelde personen.
 • de door Limsolar tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de installatiewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten.
 • alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de installatiewerkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden  gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen.
 • indien een vergunning noodzakelijk is, de klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de klant.
Limsolar is gerechtigd de Installatiewerkzaamheden te staken indien:
 • de veiligheid van de door Limsolar tewerkgestelde personen in het geding is, bijvoorbeeld in verband met constructieproblemen of weersinvloeden.
 • de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet goed bereikbaar is.
 • ten aanzien van te leveren zonnepanelen, de dakpannen, dakconstructie of staat van het dak daarvoor niet geschikt is.
 • asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Indien de (verdere) uitvoering van de installatiewerkzaamheden niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de klant Limsolar onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel relevante informatie niet heeft doorgegeven, behoudt Limsolar zich het recht voor om de kosten die Limsolar tot dan toe heeft gemaakt aan de klant in rekening te brengen. Deze kosten kan Limsolar verrekenen met de eventuele aanbetaling die de klant heeft verricht.

Artikel 9 | losse verkoop van producten

Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde overeenkomst aansluitend door of namens Limsolar worden geïnstalleerd.

Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.


Het risico van ve
rlies en beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.


Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de klant, onverminderd het bepaalde
omtrent verzuim van Limsolar in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten te voldoen.


Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de klant i
s toe te rekenen, is Limsolar, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de producten voor rekening van de klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten.

Indien Limsolar bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van Limsolar geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door Limsolar vastgesteld.

Artikel 10 | oplevering van installatiewerkzaamheden en klachten

Op het moment dat door Limsolar aan de klant wordt meegedeeld dat de installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dient de klant direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.

Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk
niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.


Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de klant.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs nietzichtbare of anderszins nietkenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Limsolar te worden ingediend.

Bij schade van eigendom van de klant (aan bijvoorbeeld muren of vloeren) moet de klant dit, voorzien van foto’s van de schade, binnen 12 uur na oplevering van de installatiewerkzaamheden bij Limsolar melden.

Indien de klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor Limsolar uit een dergelijke klacht van de klant geen enkele verplichting voort.

Ook indien de klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de klant tot tijdige betaling aan Limsolar bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

In geval van een consumentenkoop waarbij producten in het kader van dezelfde overeenkomst door Limsolar worden geïnstalleerd, prevaleert het bepaalde in artikel 11.2 boven het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

Artikel 11 | onderzoek en klachten ten aanzien van producten

In geval de overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van producten, zoals bedoeld in artikel 9, dient de klant op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de Klant niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Limsolar en dient hij de in ontvangstname van de producten achterwege te laten, tenzij door de klant een schriftelijk voorbehoud bij de in ontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de klant redelijkerwijs nietzichtbare gebreken, dient de klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Limsolar.


In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een
vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Limsolar.


Indien de klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering door de klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor Limsolar uit een dergelijke klacht van de klant geen enkele verplichting voort. Opleveringsverklaringen kunnen slechts worden ondertekend door
de eigenaar van het betreffende pand, tenzij de ondertekenaar door de betreffende eigenaar is gemachtigd om deze verklaring namens de eigenaar te doen.


Ook indien de klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de klant tot tijdige betaling aan Limsolar bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

Artikel 12 | garantie en conformiteit

De klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door Limsolar, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Limsolar kunnen doen gelden (conformiteit).

Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel
toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van nonconformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Limsolar of zijn toeleverancier toerekenbare
omstandigheid. Daaronder wordt nietlimitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Limsolar, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde
door de klant zelf of in zijn opdracht door een derde (waaronder mede begrepen reparaties) die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Limsolar zijn uitgevoerd.


De klant kan uitsluitend een beroep doen op eventuele garantie of non
conformiteit indien de klant zijn betalingsverplichtingen jegens Limsolar volledig is nagekomen.


Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie of non
conformiteit geldt voor Limsolar als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Limsolar ter zake het eventueel niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van garantie of nonconformiteit jegens de klant is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De klant zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de klant Limsolar schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Limsolar zijn verplichtingen alsnog ka
n nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 13 | overmacht

Limsolar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie
wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Limsolar geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.


In geval van overmacht geschiedt nakoming zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien en voor
zover de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Indien Limsolar bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplicht
ingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Limsolar gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.


Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 | opschorting en ontbinding

Limsolar is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Limsolar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de klant schriftelijk door Limsolar in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien de klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van be
taling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Limsolar gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds
genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Limsolar uitgeoefende opschortings of ontbindingsrecht.

De klant is verp
licht de schade die Limsolar ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.


Indien Limsolar de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de klant
terstond opeisbaar.

Artikel 15 | prijzen, verzendkosten & betalingen

Het aanbod van Limsolar vermeldt de prijs of eventuele verzendkosten die aan de klant worden doorberekend.

Alle door Limsolar vermelde en door de klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt.


Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Limsolar bekend
waren op het moment dat Limsolar deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of inkoopprijzen, en waarop Limsolar redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Limsolar gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Limsolar alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.


Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is Limsolar
gerechtigd te vorderen dat het door de klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Limsolar een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.


Limsolar is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de
klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Limsolar is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 is Limsolar in geval van betalingsverzuim van de klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn
betalingsverzuim heeft gezuiverd.


Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Limsolar aangewezen wijze en binnen de door
Limsolar vermelde termijn dan wel op het door Limsolar aangegeven moment.


Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting o
f verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.


Limsolar is gerechtigd om de aan de klant toekomende facturen uitsluitend per e
mail aan hem beschikbaar te stellen.

Indien de klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Alle
redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant.

Artikel 16 | AANSPRAKELIJKHEID en vrijwaring

Mocht ten aanzien van geleverde zonnepanelen om wat voor reden dan ook sprake blijken te zijn van het niet of niet volledig functioneren daarvan, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie van het verlies in opbrengst.

Limsolar is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van wijzigingen in belasting en/of energiewetgeving waardoor de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem, lager wordt dan op het moment van het aangaan van de overeenkomst werd verwacht.


Limsolar is nimmer aansp
rakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Limsolar is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Limsolar in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Limsolar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Limsolar toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

Mocht Limsolar ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Limsolar te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De klant dient Limsolar hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Limsolar ter zake vervalt.

De aansprakelijkheid van Limsolar is beperkt tot ten hoogste herstel van de
installatiewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de producten waarop de aansprakelijkheid van Limsolar betrekking heeft. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Limsolar beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Limsolar betrekking
heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Limsolar nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Limsolar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Limsolar dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Limsolar bedraagt 12 maanden na ontstaan
van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.


De klant vrijwaart Limsolar van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uit
voering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Limsolar toerekenbaar is.


De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Limsolar.

Artikel 17 | eigendomsvoorbehoud

Alle door Limsolar geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de klant alle betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de klant, onverminderd het bepaalde in lid 5, v
erboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Limsolar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.


De klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Limsolar of de door Limsolar aangewezen derden
om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Limsolar is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de klant.


Indien Limsolar geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbeh
oud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan Limsolar te verpanden.


Als de klant, nadat de producten door Limsolar aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 18 | algemeen klachtbeleid

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11, binnen bekwame tijd nadat de klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, mondeling te worden ingediend bij Limsolar.

Bij Limsolar ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19 | slotbepalingen

Limsolar is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.


Uitsluitend
een bevoegde rechter wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Limsolar een bevoegde rechter aan te wijzen. Een consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Limsolar schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem
aangewezen rechter te willen procederen.